Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2018

ForestMan

Permanent, Los Angeles – December 30th, 2017

ForestMan
2000 6339 500
ForestMan
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper viacolorfulvillain colorfulvillain
ForestMan
2747 a92b 500
Reposted fromslodziak slodziak
ForestMan
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viaepidemic epidemic

August 16 2018

ForestMan
1358 9f6e 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaollardo ollardo

August 06 2018

ForestMan
0842 a418
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viamaybeyou maybeyou
ForestMan
ForestMan

August 05 2018

ForestMan
ForestMan

August 02 2018

ForestMan
6513 da05 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
ForestMan
2720 bd38
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaTander Tander

August 01 2018

ForestMan
Wiesz czym jest dla mnie wolność? 
Brakiem strachu.
— Nina Simone
ForestMan
3661 4350 500
ForestMan
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson
Reposted fromunr-eal unr-eal viacolorfulvillain colorfulvillain

July 31 2018

ForestMan
Reposted frombluuu bluuu viakropq kropq
ForestMan
8306 e724
Reposted fromnazarena nazarena viaAmericanlover Americanlover
ForestMan
5281 b346 500
Reposted fromseaweed seaweed viamaybeyou maybeyou
ForestMan
7337 efc8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacalvados calvados
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl