Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2018

ForestMan
3904 ea90
Reposted fromEtnigos Etnigos viafelicka felicka
ForestMan
ForestMan
2717 2d72 500
Reposted fromstroschek stroschek viaAmericanlover Americanlover

May 31 2018

ForestMan
9643 4592 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakropq kropq
ForestMan

Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.

— Ochocki, Vithren, bzdurka
Reposted fromvith vith viaAmericanlover Americanlover
ForestMan
5287 c496 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaIriss Iriss
ForestMan
3359 228b
Reposted fromnazarena nazarena viaAmericanlover Americanlover

May 19 2018

ForestMan
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch

May 17 2018

ForestMan
ForestMan
3704 6fd2 500
Reposted fromTankistD TankistD viacolorfulvillain colorfulvillain
ForestMan

May 16 2018

ForestMan
7377 6071 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmericanlover Americanlover
ForestMan
Reposted fromFlau Flau viacorvax corvax
ForestMan
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg viakropq kropq
ForestMan
3705 c71f 500
Reposted fromnutt nutt viakropq kropq
ForestMan
6154 c750 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakropq kropq
ForestMan
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viakropq kropq
ForestMan

May 10 2018

ForestMan
ForestMan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl