Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

ForestMan

November 06 2018

ForestMan
7573 63a5 500
ForestMan

November 03 2018

ForestMan
ForestMan
2586 d349 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viayanek yanek
ForestMan
ForestMan
Boże, żeby tak móc być z tobą chociaż parę dni. Mówię ci, aż w głowie mi się kręci, kiedy zaczynam sobie wyobrażać, jak mogłoby nam być cudownie.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory
Reposted frompesy pesy viamyzone myzone
ForestMan
before...
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viacalvados calvados
ForestMan
Moje myśli opiekują się Tobą. Niezależnie czy bez Twojej, czy za Twoją zgodą.
— Edward Stachura
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viamyzone myzone
ForestMan
Reposted fromshakeme shakeme viamyzone myzone
ForestMan

November 01 2018

ForestMan
0003 37e5
Reposted fromretro-girl retro-girl viacalvados calvados

October 26 2018

ForestMan
ForestMan

October 23 2018

ForestMan
3110 23c1
Reposted fromimradioactive imradioactive viakropq kropq

October 20 2018

ForestMan
6624 1474 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacorvax corvax

October 17 2018

ForestMan
Może kiedyś opowiem Ci to wszystko. Usiądziemy w przytulnej kawiarni, przy kawie, a ja już bez żadnych emocji, ale z sentymentem powiem, jak było naprawdę. Tak. Kiedyś postaram się streścić Ci te kilka lat tęsknoty.
— Marcin Lenartowicz
ForestMan
ForestMan
ForestMan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl