Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2019

ForestMan
Reposted fromweightless weightless viawolalabym wolalabym
ForestMan
ForestMan
8940 6357 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabazyliowa bazyliowa
ForestMan

February 15 2019

ForestMan
Lasy są jak ludzie (...) i aby je poznać, należy z nimi przebywać. Z przypadkowych spacerów, gdy trzymamy się dobrze udeptanych ścieżek, nie narodzi się nigdy bliskość. Jeśli chcemy się zaprzyjaźnić z lasem, należy mu składać częste i pełne szacunku wizyty o różnych porach; o poranku, w południe i wieczorem, wiosną, latem, jesienią i zimą. W innym razie nie poznamy go, jak należy, a wszystkie próby udawania nie zrobią na nim wrażenia. Las ma swoje sposoby trzymania obcych na dystans i zamyka serce przed zwykłymi spacerowiczami. Nie ma sensu szukać więzi z lasem z innych pobudek, niż szczera miłość. Las to rozpozna i skryje przed nami wszystkie sekrety. Lecz jeśli okażemy mu uczucie, będzie życzliwy i obdarzy takimi skarbami piękna i radości, jakich nie da się kupić ani sprzedać na żadnym targowisku.
— Lucy Maud Montgomery, "Błękitny zamek"
Reposted fromcudoku cudoku viaPeaceInHeart PeaceInHeart
ForestMan
5315 e10c
ForestMan
Diabeł nie śpi z byle kim.
— Stanisław Jerzy Lec

February 14 2019

ForestMan
Zadzwoń. Wproś się. Obejrzmy razem film. 
— tygrysek's soup
Reposted fromtygrysek tygrysek viaguerriera guerriera
ForestMan
2283 4f4f 500
tattoo vol.164
ForestMan

February 13 2019

ForestMan
ForestMan
ForestMan
ForestMan

Jesteśmy świadkami fenomenalnego zjawiska, polegającego na wzajemnym mijaniu się ludzi; na nieumiejętności nawiązania kontaktu; nieumiejętności spędzania wolnego czasu. 

— Marek Hłasko – Listy z Ameryki. Felietony i recenzje

February 11 2019

ForestMan
6560 b706 500
Reposted fromzbitek zbitek viaAmericanlover Americanlover

February 09 2019

ForestMan
2032 c0de 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmericanlover Americanlover
ForestMan
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viabesomeoneelse besomeoneelse
ForestMan
4836 d1b1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamaybeyou maybeyou
ForestMan
Reposted frombluuu bluuu viakropq kropq
ForestMan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl