Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2020

2494 2550 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viawwannie wwannie
Jeden mężczyzna może cię nauczyć, że wszyscy mężczyźni nie są tacy sami.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafreeway freeway
0426 cec8 500
Reposted fromverronique verronique viafreeway freeway
The Long Way Home

February 09 2020

My nie potrzebujemy już lepszej technologii, lepszych telefonów. Potrzebujemy więcej uczuć i zachodów słońca.
— Maciej Wiszniewski - "Oczami Duszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaparamour paramour
5721 c0c9
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNajada Najada

February 08 2020

Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
2658 40ee 500
Reposted fromfelicka felicka viafreeway freeway
5595 94ad
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viafreeway freeway

February 05 2020

1793 3117 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viawwannie wwannie

January 30 2020

9985 1c94 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamagolek22 magolek22

January 28 2020

Reposted fromshakeme shakeme viawwannie wwannie
1477 51e4
Reposted fromEtnigos Etnigos viafreeway freeway
4968 ec6b 500
Reposted fromPuls Puls viawwannie wwannie
1393 3904 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamaybeyou maybeyou

January 17 2020

1886 8640
Reposted fromamatore amatore viajestpieknie jestpieknie

January 12 2020

1319 7906 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaDagarhen Dagarhen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl