Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2020

9539 8316
Reposted fromBabson Babson viajunior13 junior13

Hej!
Śpij dobrze i nie smuć się. Pierwszego ciepłego, wiosennego dnia, będziesz mnie miał tu znowu. 

— Włóczykij
Reposted fromejze ejze viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
Reposted fromshakeme shakeme viaapatyczna apatyczna
Reposted fromMoonTide MoonTide vialekkaprzesada lekkaprzesada
6311 bea0
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaapatyczna apatyczna
5537 63ff
Reposted frommau5y mau5y vialekkaprzesada lekkaprzesada

March 28 2020

I pomyślałem, że to jest magia. Kochać kogoś.
— Melvin Burgess "Ćpun"
Reposted fromxalchemic xalchemic viabigevilgrin00 bigevilgrin00
6383 14d0 500
Reposted fromflufs flufs viagabor gabor
Reposted fromFlau Flau viajustonebullet justonebullet
2274 3d86 500
Może cierpimy właśnie dlatego, że o tym nie rozmawiamy.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabluejane bluejane
2753 ce16 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagreywolf greywolf
Opiszesz mi pokrótce, jak wygląda Twoje życie, Twoje mieszkanie, Twoje drogi, Twój widok z okna, jedzenie, abym mógł trochę z Tobą współżyć, dobrze?
— Franz Kafka
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viagreywolf greywolf
8054 9a27 500
Reposted fromnutt nutt viagreywolf greywolf

March 27 2020

3074 e52d 500
Reposted fromonlyman onlyman viawiksz wiksz
Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— Marek Hłasko
Reposted fromniente niente viajustonebullet justonebullet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl